Zmenek z zdravjem predstavlja uradni začetek projekta

23. oktober 2015

Dogodek se je uradno začel s pozdravnim nagovorom vodje projekta Stojana Praprotnika, ki je pozdravil in na kratko predstavil partnerje, projekt in ciljno javnost.

Nadaljevanje programa dogodka pa je bilo zaupano zunanjemu izvajalcu Razvojnemu centru IKTS Žalec:

Alenka Ribič je spregovorila o uporabi brezplačnegaa spletnega interaktivnega orodja OiRA za ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje v pisarnah. Iztok Žilavec je predstavil vaje in trening za spopadanje s stresom pri delu, Karmen Resnik je predstavila spletno in mobilno aplikacijo 24alife za ozaveščanje in spremljanje zdravju naklonjenega življenjskega sloga in 24 alife Coorporate za načrtovanje in spremljanje izvajanja aktivnosti programa promocije zdravja pri delu. Ob zaključku dogodka je Damijana Presečnik poleg predstavitve zdravega prehranjevanja v službi, udeležence aktivno vključila v pripravo smutijev pod nazivom »Z zdravimi zmešančki nad nadležne prehlade«.

V zaključnem delu dogodka smo se udeleženci razdelili v tri skupine in preizkusili v pripravi najbolj okusnega in zdravega smutija. Preizkuševalci so bili enotni, da so zmagovalni prav vsi zmešančki.

Dogodek in tiskovna konferenca sta organizirana v sklopu projektu »Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce«. V njem poleg prijavitelja Razvojne agencije Savinja sodelujejo še partnerji Skupnost občin Slovenije, (koordinator Miha Mohor), Združenje regionalnih razvojnih agencij Slovenije, (koordinatorka Suzana Košir) in Združenje območnih razvojnih agencij Slovenije – ZORA s kordinatorjem Razvojnim centrom Srca Slovenije (koordinatorka Anita Molka. S projektom so partnerji uspešno kandidirali na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 in pridobili 90 % intenzivnost sofinanciranja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)v skupni vrednosti 100.000 EUR.

Projekt se bo zaključil s 31.10.2016, poleg izvedbe številnih aktivnosti (izobraževalnih in promocijskih s podporo strokovnjakov Razvojnega centra informacijsko komunikacijskihz tehnologij Savinja Žalec d.o.o. ter spletnega orodja in mobilne aplikacije 24alife), ki se bodo izvajale na območju celotne Slovenije in v sklop katerih sodi tudi današnja tiskovna konferenca in 1. Zmenek z zdravjem, pa bodo ključnega pomena pripravljene smernice za izdelavo Programa promocije zdravja pri delu na izbranem delovnem mestu.

Od leta 2011 je v Sloveniji v veljavi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1 (Ur.l.RS 43/2011)), na podlagi katerega so delodajalci promocijo zdravja pri delu dolžni načrtovati, zanjo zagotoviti potrebna sredstva ter spremljati njeno izvajanje. V pomoč pri načrtovanju in izvajanju PZD so Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jih je marca 2015 izdalo MZ.. V sklopu projekta se bo prizadevalo za promocijo zdravja na delovnem mestu, kar se bo odražalo z izboljšanjem delovnega okolja in spodbujanjem zaposlenih, da skrbijo za svoje zdravje tako pri delu kot v prostem času, v izogib globam, ki so predvidene (od 2.000 do 40.000 evrov) za tistega delodajalca, ki v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem mestu, zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev pa tudi načina spremljanja njenega izvajanja.

Projekt je namenjen vprašanju, kaj lahko delodajalci in zaposleni v pisarniški dejavnosti storimo, da bomo zaposleni bolj aktivni, bolj motivirani in bomo prevzeli večjo odgovornost za krepitev svojega zdravja. S tem bomo manj odsotni zaradi bolezni, posledično bo storilnost višja, stroški zdravljenja pa nižji.

Dejstva so, da sodobno delovno okolje EU in sveta postaja »stresno okolje«. Po japonski raziskavi, se je 40 odstotkov japonskih pisarniških delavcev balo morebitne smrti zaradi prekomernega dela. Izvira pa iz neosebnega, nenehno spremenljivega in pogosto neprijaznega delovnega okolja.

Praktične izkušnje delovnih organizacij kažejo, da se dolgoročno vlaganje v kvaliteten program skrbi za zdravje zaposlenih povrne, zmanjša oz. odpravi se tveganje in stres, bolniške odsotnosti.

Zdravi in zadovoljni delavci so tudi bolj motivirani za dobro delo, v manjši meri imajo željo po menjavi službe. Delovna organizacija, ki skrbi za svoje zaposlene, pridobi tudi ugled v ožjem in širšem okolju.

Projekt je primarno namenjen pisarniškim delavcem in osebam na podobnih delovnih mestih, javnim uslužbencem. Konkretno znotraj partnerstva to predstavlja: 177 občin, 12 regionalnih razvojnih agencij, 16 lokalnih razvojnih agencij (okoli 5000 zaposlenih).

Posredno pa tudi:

  • našim uporabnikom oz strankam, ki jih predstavljajo srednja, mala in mikro podjetja,
  • samozaposleni,
  • predstavnikom podpornih organizacij lokalnega, regionalnega in nacionalnega nivoja,
  • mikro in majhnim podjetjem storitvene dejavnosti,
  • svetovalnim delavcem ministrstev, zavodov, univerz, javnih inštitucij,
  • potencialnim pisarniškim delavcem (dijakom, študentom, brezposelnim osebam, iskalcem
  • prve zaposlitve)
  • širši javnosti (z namenom ozaveščanja o pomenu dolgoročnega zdravega dela pisarniških
  • delavcev, mikro in malemu gospodarstvu in celotni družbi) ter
  • medijem.

V projektu aktivno sodelujemo s številnimi podpornimi partnerji npr UPI LU Žalec, IHPS, ZKŠT Žalec, izdelali pa smo tudi skupno spletno podstran projekta http://www.ra-savinja.si/zdravje/predstavitev.html.

Dodatne informacije: Alenka Doler, Razvojna agencija Savinja, GIZUlica heroja Staneta 3, 3310 Žalec, ra.savinja@ra-savinja.si