Splošni pogoji in navodila za uporabo storitve 24alife

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji in navodila uporabe storitve 24alife (v nadaljevanju Splošni pogoji uporabe) veljajo za vse uporabnike storitve (tako spletnih storitev kot tudi mobilne aplikacije) ter določajo pravila in pogoje uporabe storitve 24alife (v nadaljevanju storitev).

Ponudnik storitve je družba RAZVOJNI CENTER INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ SAVINJA ŽALEC d.o.o., Aškerčeva ulica 4a, 3310 Žalec, mat. št. 3991709000, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Celju v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ponudnik storitve).

2. Predstavitev storitve

Ponudnik storitve uporabnikom omogoča izpolnjevanje različnih vprašalnikov, izvajanje testov, vnašanje ali samodejno beleženje različnih podatkov ter meritev z uporabo senzorjev in sistema globalnega določanja lege. Podatke vmesnik samodejno obdeluje in uporabnika obvesti, kje se glede na statistično obdelavo ali uveljavljeno normo pri posameznem podatku, meritvi ali kazalcu nahaja, uporabnik pa lahko po predhodni privolitvi svoje aktivnosti deli tudi na družabnem onrežju z drugimi uporabniki, v kolikor mu izbrani paket storitve to omogoča. Ponudnik storitve poudarja, da je storitev zgolj informativne narave in služi kot informativni pripomoček za rekreacijo in zdravo življenje. Vsi podatki, ki jih prejme uporabnik, so zgolj informativni in nikakor ne predstavljajo, nadomeščajo ali kakorkoli pripomorejo k diagnosticiranju zdravstvenega stanja ali celo nadomeščanju zdravljenja samega.

2.1 Trajanje storitve

Storitev deluje od 20. 10. 2012 naprej in z delovanjem preneha s preklicem s strani izvajalca storitve.

3. Status uporabnika storitve

Status uporabnika je pridobljen s seznanitvijo in sprejemom Splošnih pogojev uporabe in z registracijo, ki je opravljena v skladu s pravili storitve.

Uporabnik storitve je lahko vsaka fizična oseba, starejša od 18 let. Mlajši od 18 let lahko storitev uporabljajo zgolj ob privolitvi zakonitih zastopnikov oz. skrbnikov.

Storitev, dostopno na portalu www.24alife.com, lahko uporabljajo vsi uporabniki, ki imajo dostop do medmrežja. Mobilna aplikacija 24alife (v nadaljevanju mobilna aplikacija) je namenjena uporabnikom pametnih telefonov, ki so uporabniki/naročniki omrežij, ki omogočajo vzpostavitev podatkovne povezave.

4. Navodila za uporabo storitve

4.1 Prijava na storitev

Uporabnik se lahko na storitev prijavi preko spletnega portala www.24alife.com tako, da ustvari svoj uporabniški račun, se seznani s Splošnimi pogoji uporabe in jih potrdi.

Uporabnik se lahko prijavi na storitev tudi tako, da preko mobilnih trgovin (Google Play, App Store idr.) prenese mobilno aplikacijo, si ustvari svoj uporabniški račun, se seznani s Splošnimi pogoji uporabe in jih potrdi.

4.2 Napaka pri prijavi na storitev

Če uporabnik v postopku pred prijavo na storitev pri vnosu podatkov naredi napako, lahko to popravi takoj ali pa postopek prekine in se na storitev prijavi ponovno, tako kot je opisano v razdelku 4.1. Če odda napačne podatke pomotoma, jih lahko kasneje po potrebi spremeni in popravi pod zavihkom Profil.

4.3 Deaktivacija uporabniškega računa

Uporabnik svoj uporabniški račun deaktivira tako, da nam pošlje elektronsko pošto z besedo deaktivacija na elektronski naslov support@24alife.com.

5. Cenik storitve

Uporaba osnovnega paketa 24alife je za uporabnika brezplačna.

Stroški uporabe mobilne aplikacije bremenijo uporabnika. Poslana sporočila in porabljen prenos podatkov se uporabniku obračuna po običajnem ceniku njegovega ponudnika telekomunikacijskih storitev.

Uporaba mobilne aplikacije je ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini, vendar pa se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini.

Vsako uporabniku poslano sporočilo je za uporabnika brezplačno.

5.1. Nakupi znotraj mobilne aplikacije 24alife (in-app purchases)

24alife ponuja nekatere funkcionalnosti, ki jih lahko zakupite z enkratnim nakupom ali preko mesečne oziroma letne naročnine.

Nakupe v aplikaciji omogočata in zaračunavata spletni tržnici App Store ter Google Play in ne 24alife. Za te nakupe veljajo splošni pogoji App Store (iTunes) ali Google Play.

Opis in znesek posamezne dodatne storitve oziroma funkcionalnosti 24alife bo prikazan pred vsakim nakupom. Pridržujemo si pravico do sprememb vsebine, ki so predmet ponudbe ali/in cenika.

Za vsa vprašanja in/ali morebitne težave, ki se pojavljajo okoli nakupov, vas prosimo, da se obrnete na App Store (iTunes) ali Google Play. 24alife nima dostopa do računov oziroma transakcij, opravljenih preko App Store (iTunes) ali Google Play.

Nekateri nakupi v aplikaciji, kot je na primer 12 navad, so samodejno obnovitveni nakupi, kar pomeni, da se po preteku naročnine le ta samodejno podaljša, razen v primeru, ko nakup oziroma naročnino prekličete.

Če želite preklicati svojo mesečno ali letno naročnino, morate to storiti vsaj 24 ur pred koncem tekočega obdobja, da se izognete plačilu. Naročnino lahko prekličete preko ponudnika storitev App Store (iTunes) ali Google Play. Že kupljene storitve oziroma funkcionalnosti boste prejemali do konca zakupljenega obdobja. 

6. Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik storitve se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo Republike Slovenije varoval osebne podatke uporabnikov. Uporabnik z uporabo storitve ponudniku storitve dovoljuje zbiranje, obdelovanje in hranjenje njihovih osebnih podatkov za namene delovanja in izboljšav storitve ter statistične in znanstveno-raziskovalne namene, kot podrobneje izhaja iz Politike zasebnosti.

Občutljivi osebni podatki bodo pri obdelavi posebej označeni in zavarovani tako, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop do njih, razen če jih posameznik, na katerega se nanašajo, javno objavi brez očitnega ali izrecnega namena, da bi omejil namen njihove uporabe.

Ponudnik storitve si pridržuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki piškotka ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov.

7. Avtorske pravice

Ponudnik storitve ima urejene vse materialne in moralne avtorske pravice v zvezi z vsebinami, ki jih bo ponujal v okviru storitve, in vsem tretjim izrecno prepoveduje zlorabo, posredovanje, predvajanje, preslikanje vseh slik, videoposnetkov, logotipov in drugih vsebin, ki so del storitve.

8. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik je seznanjen z in sprejema naslednje:

  • Storitev je informativne narave. Vsi podatki, ki jih uporabnik prejme, so zgolj informativni ter nikakor ne predstavljajo, nadomeščajo ali pripomorejo k diagnosticiranju zdravstvenega stanja ali celo nadomeščajo samega zdravljenja . Ponudnik storitve uporabniku svetuje, da se glede zdravniških in drugih priporočil ter navodil obrne na pooblaščene zavode in izvajalce storitev.
  • Uporabnik zagotavlja in nosi izključno odgovornost, da so vsi posredovani podatki pravilni in točni. Ponudnik storitve ni pod nobenim pogojem in načinom odgovoren za kakršnokoli posledico, ki bi jo uporabnik utrpel.
  • Izključno uporabnik je odgovoren za vse podatke, ki se nahajajo na portalu oz. mobilni aplikaciji, če jih kakorkoli posreduje, obelodani idr. Prav tako ponudnik storitve ne odgovarja za vsebino, ki si jo uporabniki med seboj izmenjujejo.
  • Uporabnik nosi vso odgovornost za ustrezno zaščito vseh podatkov na nosilcih (npr. trdi disk, mobilni telefon, mobilna tablica itd.). Ponudnik storitve ne odgovarja za kakršnokoli škodo v primeru izgube teh podatkov in ne odgovarja za nedelovanje storitve zaradi tehnične neustreznosti uporabnikove opreme (računalnik, mobilni telefon itd.).
  • Storitev in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varna ter zanesljiva, pri čemer se ponudnik storitve zavezuje upoštevati vse zakonske določbe o varstvu osebnih podatkov.
  • Ponudnik storitve ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami in ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.
  • Ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve ob izpadu omrežja, izpadu električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve − ne odgovarja za primere višje sile.
  • Ponudnik storitve ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi pri uporabniku nastala zaradi nepravilne rabe storitve.

9. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij v zvezi z zagotavljanjem storitve. Ob utemeljenih reklamacijah se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem uporabnika obvestil.

Ponudnik telekomunikacijskih storitev rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika telekomunikacijskih storitev in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika telekomunikacijskih storitev v roku 15 dni od prejema računa.

Če uporabnik storitve reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika telekomunikacijskih storitev, naslovi na ponudnika storitve, jih bo ta posredoval ustrezni službi ponudnika telekomunikacijskih storitev in o tem uporabnika obvestil.

Vse ostale reklamacije rešuje:

RAZVOJNI CENTER INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ SAVINJA ŽALEC d.o.o.,

Aškerčeva ulica 4a, 3310 Žalec

Reklamacijska in kontaktna telefonska številka: 040 626 459

Elektronska pošta: maja.uplaznik.pantar@rc-ikts.si

Delavnik: od ponedeljka do petka med 9. do 15. uro, razen dela prostih dni.

10. Sprememba Splošnih pogojev uporabe

Spremembe Splošnih pogojev uporabe so ažurno objavljane na spletnem portalu storitve.

Če se uporabnik s spremembami Splošnih pogojev uporabe ne strinja, mora o tem obvestiti ponudnika storitve pred začetkom njihove veljavnosti in deaktivirati svoj račun po navodilih za uporabo storitve. Ohranitev računa pomeni, da se uporabnik s spremembami Splošnih pogojev uporabe strinja in je z njimi seznanjen.

11. Kršitve

Ponudnik storitve bo brez predhodnega opozorila izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji uporabe ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.

12. Splošno

Pogodba je shranjena pri ponudniku storitve, dostop do nje pa je mogoč ob predhodni pisni najavi uporabnika pri izvajalcu storitve. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku, uporaba storitve pa je mogoča v slovenskem in angleškem jeziku.

Izvirnik Splošnih pogojev uporabe  je pripravljen v slovenskem jeziku. Ob obstoju dvoma pri prevodu izvirnika v tuji jezik je veljavna slovenska verzija.

Če sporov ni mogoče rešiti sporazumno, se uporabi slovensko pravo. Za reševanje sporov je pristojno Okrajno sodišče v Žalcu v Republiki Sloveniji.

13. Končno

Šteje se, da je uporabnik ob prenosu in uporabi storitve seznanjen z vsebino Splošnih pogojev uporabe, ki so objavljeni na spletnem portalu www.24alife.com, in da z njim soglaša in jih potrjuje.

S potrditvijo teh Splošnih pogojev uporabe uporabnik izrecno pristane na vse pogoje v zvezi s storitvijo ter izjavi, da je v celoti seznanjen z vsemi podatki po 43.b členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Rok veljavnosti podatkov je po 8. točki 1. odstavka 43.b člena ZVPot vezan na vsakokrat veljavne Splošne pogoje in navodila za uporabo storitve, ki so objavljeni na spletnem portalu www.24alife.com. Uporabnik je dolžan bodisi natisniti bodisi na elektronski napravi shraniti vsakokrat veljavne Splošne pogoje in navodila za uporabo storitve ter jih hraniti do konca uporabe storitve.

Ponudnik storitve si zaradi vzdrževalnih del ali izpopolnjevanja storitve pridružuje pravico do prekinitve dostopa do storitve.