Opšti uslovi i uputstva za korišćenje usluge 24alife

1. Uvodne odredbe

Opšti uslovi i uputstva za korišćenje usluge 24alife (u daljem tekstu: Opšti uslovi korišćenja) važe za sve korisnike usluge (kako usluga preko društvenih mreža tako i mobilne aplikacije) i regulišu pravila i uslove korišćenja 24alife (u daljem tekstu: usluga).

Ponuđač usluge je društvo RAZVOJNI CENTAR INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA SAVINJA ŽALEC d.o.o., Aškerčeva ulica 4a, 3310 Žalec, mat. br. 3991709000, upisano u sudski registar Okružnog suda u Celju, Republika Slovenija (u daljem tekstu: ponuđač usluga).

2. Promocija usluge

Ponuđač usluge omogućava korisnicima popunjavanje različitih upitnika, sprovođenje testova, unos ili samostalno beleženje različitih podataka i merenje korišćenjem senzora i sistema globalnog određivanja položaja. Međučlan podatke samostalno obrađuje i korisnika obaveštava gde se nalazi, s obzirom na statističku obradu ili važeću normu kod pojedinog podatka, merenja ili pokazatelja. Ponuđač usluge naglašava da je usluga prvenstveno informativne prirode i služi kao informativno pomagalo i nikako ne predstavlja, nadoknađuje ili bilo kako potpomaže postavljanju dijagnoze zdravstvenog stanja ili da čak zamenjuje samo lečenje.

2.1 Trajanje usluge

Usluga je aktivna od 20.10.2012. dalje i biće u funkciji dok je pružalac usluge ne stavi van snage.

3. Status korisnika usluge

Status korisnika stiče se upoznavanjem i prihvatanjem Opštih uslova korišćenja i registracijom koja je urađena u skladu sa pravilima usluge.

Korisnik usluge može da bude svako fizičko lice starije od 18 godina. Maloletnici mogu da koriste uslugu isključivo uz pristanak zakonskih zastupnika odnosno staratelja.

Uslugu koja je dostupna na portalu www.24alife.com mogu da koriste svi korisnici koji imaju pristup na međumrežu. Mobilna aplikacija 24alife (u daljem tekstu: mobilna aplikacija) namenjena je korisnicima pametnih telefona, koji su korisnici/pretplatnici mreža koje omogućavaju uspostavljanje povezivanja podataka

4. Uputstva za korišćenje usluge

4.1 Prijavljivanje za uslugu

Korisnik može da se prijavi za uslugu preko mrežnog portala www.24alife.com tako da otvori svoj korisnički račun, upozna se sa Opštim uslovima korišćenja i potvrdi ih.

Korisnik može da se prijavi i tako da preko mobilnih prodavnica (Google Play, App Store i dr.) prenese mobilnu aplikaciju, otvori svoj korisnički račun, upozna se sa Opštim uslovima korišćenja i potvrdi ih.

4.2 Greška prilikom prijavljivanja

Ako korisnik u postupku pre prijave za uslugu napravi grešku prilikom unosa podataka može to popraviti odmah ili može da prekine postupak pa se prijavljuje ispočetka, kako je to navedeno u odeljku 4.1. Ako greškom unese pogrešne podatke može ih kasnije po potrebi promeniti i popraviti pod ZAVIHKOM Profila.

4.3. Deaktivacija korisničkog računa

Korisnik svoj korisnički račun deaktivira tako da nam elektronskom poštom pošalje reč deaktivacija, i to na i-mejl adresu: support@24alife.com.

5.Cenovnik usluga

Korišćenje osnovnog paketa 24alife je za korisnika besplatna.

Troškovi mobilne aplikacije idu na teret korisnika. Poslata obaveštenja i potrošeni prenos podataka obračunavaju se korisniku na osnovu uobičajenog cenovnika njegovog ponuđača telekomunikacionih usluga.

Korišćenje mobilne aplikacije pomoću odgovarajuće mreže moguća je i u inostranstvu, ali se prilikom prenosa i korišćenja zaračunava prenos podataka u inostranstvu.

Svako obaveštenje koje se pošalje korisniku je besplatno.

5.1. Kupovina unutar aplikacija (IAP) na 24alife mobilnoj aplikaciji

24alife nudi određene pogodnosti unapređene Usluge koje mogu da se kupe kao neograničeni plaćeni sadržaj ili uz mesečnu, godišnju pretplatu.

Kupovine unutar aplikacija obavljaju se i naplaćuju preko Apple iTunes ili Google Play-a, a ne preko 24alife. Ove kupovine podležu uslovima i odredbama koje važe za Apple iTunes ili Google Play. Svi upiti u vezi sa naplatom i povraćajem novca upućuju se na Apple iTunes ili Googe Play. 24alife nema pristup nalozima ili transakcijama na Apple iTunes ili Google Play.

Pre nego što izvršite narudžbinu, prikazuje vam se stanje na računu za vašu kupljenu pretplatu putem Usluga. Cena bilo kog Proizvoda je cena koja važi na datum i u vreme pregleda. Možemo da promenimo sadržaj ili cenu bilo kog Proizvoda koji je prikazan na našem vebsajtu u bilo kom trenutku.

Neke kupovine unutar aplikacije kao što su 12 navika predstavljaju automatski obnovljive pretplate zasnovane na kupovini unutar aplikacija koje, jednostavno govoreći, znače da se naplata vrši preko naloga na iTunes ili Google Play prilikom potvrde Preplate za kupovinu automatski kada treba da se izvrši obnavljanje, osim ukoliko opcija automatskog obnavljanja nije isključena najmanje 24 časa pre isteka tekućeg, već plaćenog perioda.

Dužni ste da otkažete vašu mesečnu ili godišnju pretplatu pre nego što ista bude obnovljena (najmanje 24 časa pre isteka tekućeg perioda) kako biste izbegli  da vam budu naplaćene naknade za sledeći period Pretplate. Možete da otkažete obnavljanje vaše pretplate kod provajdera aplikacije (iTunes ili Google Play). Za naknade koje ste već platili za vaš tekući period pretplate nećete dobiti povraćaj novca i nastavićete da dobijate naručene Usluge do isteka vašeg tekućeg perioda Pretplate. 

6. Zaštita ličnih podataka

Ponuđač usluge se obavezuje da će brižno i u skladu sa zakonodavstvom Republike Slovenije čuvati lične podatke korisnika. Korisnik korišćenjem usluge ponuđaču usluge dozvoljava prikupljanje, obradu i memorisanje ličnih podataka u svrhu funkcije usluge, kao i u statističke i naučno-istraživačke svrhe.

Osetljivi lični podaci biće prilikom obrade posebno označeni i zaštićeni kako bi se neovlašćenim licima onemogućio pristup do njih, osim ako ih pojedinac na koga se odnose podaci, javno objavi bez očite ili izričite namene kako bi ograničio njihovo korišćenje.

Ponuđač usluge pridržava pravo na memorisanje informacija na korisnikovom računaru u obliku kolačića (cookie) ili slične datoteke, čija namena je prilagoditi mrežni portal željama korisnika.

7. Autorska prava

Ponuđač usluge ima regulisana sva materijalna i moralna autorska prava u vezi sa sadržajima koje će ponuditi u okviru usluge, i svim trećim izričito zabranjuje zloupotrebu, posredovanje, snimanje, preslikavanje svih slika, video snimaka, logotipa i drugih sadržaja koji su deo usluge.

8. Skidanje odgovornosti

Korisnik je upoznat i prihvata sledeće:

  • Usluga je informativne prirode. Svi podaci koje korisnik primi su samo informativni i nikako ne predstavljaju, nadoknađuju ili doprinose postavljanju dijagnoze zdravstvenog stanja ili zamenjuju samo lečenje. Ponuđač usluge savetuje korisnika da se u pogledu lekarskih i drugih preporuka i uputstava obrati na ovlašćene ustanove i pružaoce usluga.
  • Korisnik garantuje i snosi isključivu odgovornost da su svi posredovani podaci ispravni i tačni. Ponuđač usluge ni pod kakvim uslovima i načinom nije odgovoran za bilo kakvu posledicu koju bi korisnik pretrpeo.
  • Korisnik je isključivo odgovoran za sve podatke koji se nalaze na portalu odn. mobilnoj aplikaciji, ako ih na bilo koji način posreduje, obelodani i dr. Isto tako ponuđač usluge nije odgovoran za sadržaje koje korisnici međusobno razmenjuju.
  • Korisnik snosi svu odgovornost za odgovarajuću zaštitu svih podataka na nosiocima (npr., hard disk, mobilni telefon, mobilni tablet itd.). Ponuđač usluge nije odgovoran za bilo kakvu štetu u slučaju gubitka tih podataka i nije odgovoran za nefunkcionisanje usled tehničke necelishodnosti korisnikove opreme (računar, mobilni telefon, itd.).
  • Usluga i prenos drugih sadržaja nije potpuno i apsolutno bezbedna i pouzdana, pri čemu se ponuđač usluge obavezuje da će uzeti u obzir sve zakonske odredbe o zaštiti ličnih podataka.
  • Ponuđač usluge ne može u potpunosti garantovati zadovoljstvo korisnika uslugama i ne može garantovati iste uslove kot faktora koji nisu pod njegovim nadzorom.
  • Ponuđač usluge ne može garantovati funkcionisanje usluge u uslovima kvara električne mreže, ispada električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno da ometaju funkcionisanje usluge i nije odgovoran u slučaju više sile.
  • Ponuđač usluge nije odgovoran za moguću štetu koja bi nastala usled nepravilnog korišćenja usluge.

9. Reklamacije

Ponuđač usluge odgovoran je za rešavanje reklamacija u vezi sa pružanjem usluge. Na osnovu opravdanih reklamacija ponuđač usluge se obavezuje da će ih otkloniti u razumnom vremenu i o tome obavestiti korisnika.

Ponuđač telekomunikacionih usluga rešava isključivo reklamacije koje se odnose na rad mreže ponuđača telekomunikacionih usluga u roku od 15 dana od prijema računa.

Ako korisnik usluge reklamacije koje se odnose na ponuđača telekomunikacionih usluga uputi na ponuđača usluge, ovaj će ih dostaviti odgovarajućoj službi ponuđača telekomunikacionih usluga i o tome obavestiti korisnika.

Sve ostale reklamacije rešava:

RAZVOJNI CENTAR INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA SAVINJA ŽALEC d.o.o., Aškerčeva ulica 4a, 3310 Žalec

Telefonski broj za reklamacije i kontakt: 040 626 459

Elektronska pošta: maja.uplaznik.pantar@rc-ikts.si

Radnim danom : od ponedeljka do petka od 9h do 15h, osim neradnim danima.

10. Izmena opštih uslova korišćenja

Izmene Opštih uslova korišćenja ažurno su objavljene na mrežnom portalu usluge.

Ako se korisnik ne složi sa izmenama Opštih uslova korišćenja mora o tome obavestiti ponuđača usluge pre početka njihovog važenja i deaktivirati račun prema uputstvima za korišćenje usluge. Ako ne deaktivira račun to znači da se korisnik slaže sa izmenama Opštih uslova korišćenja i da je sa njima upoznat.

11. Prekršaji

Ponuđač usluge će bez prethodnog upozorenja isključiti sve korisnike koji rade u suprotnosti sa Opštim uslovima korišćenja i važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

12. Opšte odredbe

Ugovor se čuva kod ponuđača usluge, a pristup do nje moguć je uz prethodnu pismenu najavu korisnika kod izvođača usluge. Ugovor je zaključen na slovenačkom jeziku, korišćenje usluge pa je moguće na slovenačkom, engleskom i srbskom jeziku.

Izvorni tekst Opštih uslova korišćenja sastavljen je na slovenačkom jeziku. U slučaju dileme kod prevoda izvornog teksta na strani jezik važi slovenačka verzija.

Ako sporovi ne mogu da se reše sporazumno, primeniće se slovenačko pravo. Za rešavanje sporova nadležan je Okružni sud u Žalcu, Republika Slovenija.

13. Završne odredbe

Smatra se da je korisnik prilikom prenosa i korišćenja usluge upoznat sa sadržajem Opštih uslova korišćenja, koji su objavljeni na mrežnom portalu 24alife.com i da je saglasan i da ih potvrđuje.

Prihvatanjem Opštih uslova korišćenja korisnik izričito pristaje na sve uslove u vezi sa uslugom i izjavljuje da je u celosti upoznat sa svim podacima iz čl. 43.b Zakona o zaštiti potrošača (ZVPot).

Rok važenja podataka je prema čl. 43.b, tač. 8, stav 1. ZVPot vezan svaki put za važeće Opšte uslove i uputstva za korišćenje usluge, koji su objavljeni na mrežnom portalu 24alife.com. Korisnik je dužan da ili odštampa ili da na elektronskom uređaju memoriše svaki put važeće Opšte uslove i uputstva za korišćenje usluge i da ih čuva do kraja korišćenja usluge.

Ponuđač usluge zadržava pravo da usled poslova održavanja ili upotpunjavanja usluge može da prekine pristup usluzi.